T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 


Hakan Yusuf GÜNER
AFYONKARAHİSAR VALİSİ
 Bulunduğunuz Yer: Projeler  >>   Brifing Raporu

AFYONKARAHİSAR  İL SOSYAL ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

AFYONKARAHİSAR

 

 İL SOSYAL ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ’ NÜN

KURULUŞ BRİFİNGİ

 

1. Müdürlüğün Genel Tanıtımı

 

17/02/2010 tarih ve 5952 sayılı    “Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ile "Güvenlik politikaları ve sosyo-ekonomik politikaların uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere kurulmuş bir İl Müdürlüğüdür.

2. Görevleri     

8 Haziran 2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Valilik Ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi ile İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüklerine verilen görevler şunlardır;

a) Bakanlıkça ilin güvenlik ve sosyo-ekonomik politikaları konularında uygulanmak üzere gönderilen tedbir ve faaliyetlerin, ilgili birimler ile koordine edilerek il düzeyinde uygulanmasını sağlamak ve uygulamada varsa karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerilerini içeren sonuç raporlarını Bakanlığa göndermek,

  b) Görev alanı ile ilgili;

  1)  Bilgi ve belgeleri toplamak, tasnif etmek, analiz ve değerlendirmeler yapmak,

  2) Proje ve araştırma yapmak, yaptırmak ve bu alandaki bilimsel çalışmaları desteklemek,

  3)  Kamuoyu araştırması yapmak, yaptırmak,

  4) Toplantı, sempozyum, seminer, eğitim ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

  5) Yapılması planlanan veya yapılan faaliyetlerin hedef kitleye duyurulması için gereken iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

c) İlde toplum desteğinin sağlanmasına yönelik faaliyetleri yürütmek,

ç) İl genelinde göçün meydana getirdiği sorunlarla ilgili çalışmalar yapmak,

d) Tedbir, faaliyet ve hizmetlere ait dosyalama, gelen ve giden evrakın kayıt, dağıtım ve arşivlenmesini sağlamak,

e) Mevzuat veya vali tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

3. Teşkilat Yapısı

3152 sayılı kanunun 28.maddesi(ek fıkra:17/02/2010 5952 18.madde-3.fıkra) Güvenlik Politikaları ve Sosyo-ekonomik Politikaları uyumlu bir şekilde sürmesini sağlamak üzere illerde İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlükleri kurulmuştur. Bu amaçla ihtiyaç duyulan ilçelerde Valiliğin teklifi Bakanlığın onayı ile büro ve şeflik kurulabilir. Valilik, kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu birimlere görevlendirmeye yetkilidir.

4. Teçhizat Durumu

İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğünde 3 adet bilgisayar, 2 adet yazıcı, 2 adet tarayıcı mevcuttur.

5. Yerleşim Durumu

İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü, Burmalı Mahallesi Derviş paşa Caddesi B Blok Kat: 1 katında tahsis edilen 1 Müdür odası, 1 personel odası ile hizmet vermektedir. 

6. Personel Durumu

İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü bünyesinde 1 Müdür, 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, ve 1 Memur  görev yapmaktadır.

Valilik, kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu birimlerde görevlendirmeye yetkilidir.

7. Devralınan  Çalışmalar

      Bakanlık Makamının 10/06/2011 tarihli onayı ile“Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı”nın kuruluş onayı iptal edilmiş bu görev 15/06/2011 tarihli onayı ile İller İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde “Güvenlik Koordinasyon Daire Başkanlığı” ve “Güvenlik Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü” kurulmuştur. Bakanlığımız İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 28/06/2011 tarih ve 3623 sayılı emirleri ile Toplumla İlişkiler Bürosunun görevlerinin İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlükleri tarafından yürütüleceği bildirilmiştir. 

 7.1. Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı ile ilgili iş ve işlemler: Her yıl 3' er aylık periyotlar halinde  İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğüne) yapılan çalışmalarla ilgili rapor gönderilmektedir.

7.2. İç Göç Yerel Uygulama Planı ile ilgili iş ve işlemler: Her yıl Ocak ve Ağustos aylarında İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğüne) yapılan çalışmalarla ilgili rapor gönderilmektedir.

 7.3. Yol Kontrol ve Arama Noktaları ile Yayla ve Meralar Bilgi Formu 3'er aylık periyotlar halinde İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğüne) bilgi formu gönderilmektedir.

7.4. Revize Akaryakıt Kaçakçılığı ile Eylem Planı ile ilgili iş ve işlemler; Her yıl Ocak ve Ağustos aylarında (İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Hareket ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Muhafaza Genel Müdürlüğüne) yapılan çalışmalarla ilgili rapor gönderilmektedir.

7.5.  İç Güvenlik Stratejisi ile ilgili iş ve işlemler;  Her yıl Ocak ve Ağustos aylarında İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğüne) yapılan çalışmalarla ilgili rapor gönderilmektedir.

8.ODTÜ nic.tr kapsamında afyonkarahisarilsosyaletutprojemd.gov.tr alan tahsisi işlemi gerçekleştirilmiştir. Alan adı tahsisi ile birlikte İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığında bulunan “İSAY” başvuru formu ile İnternet sitesi için gerekli girişimler yapılmıştır. Afyonkarahisar Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü adına açılacak web sitesiyle kurumun tanıtımı daha iyi yapılacak bu siteden proje teklifleri alınabilecektir.

9. İhtiyaç Ve Sorunlar

9.1. Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile Müdürlüğümüze verilen görevlerin yerine getirilebilmesi için Müdürlük kadro yapısının belirlenmesi ve belirlenen kadrolara uygun nitelikte personelin görevlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut personellerden Bilgisayar İşletmeni olan ön lisans mezunu olup diğer iki personel lise mezunudur. Bu personellerle kurumun kuruluş aşamasındaki iş ve işlemler yürütülmektedir. Örnek projelerin hayata geçirilebilmesi için proje yazabilen teknik personel ile en az lisans mezunu yeterli sayıda uzman personelin istihdam edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

           9.2. Müdürlüğümüz yeni kurulan kurum olduğundan 2012 yılı içerisinde kuruluş amacına uygun Kamu Kurumları tarafından oluşturulan toplantılara katılımın sağlanması kurumun etkin tanıtımı açısından uygun olacağı düşünülmektedir.

9.3. Müdürlüğümüzün tanıtım amacıyla merkez ve ilçelerinde belirli program dahilinde tüm belediye ve köylerimiz dahil yerinde ziyaret edilmesi problemlerin tespit edilmesi çözüm önerilerinin üretilmesi ve proje geliştirmesi açısından uygun olacağı düşünülmektedir.

İLETİŞİM     :

Telefon            :   0 272 214 07 56-54

Faks                 :   0 272 214 07 59

Cep                  :   0542 613 16 56

E-Posta            :   ilsosyaletutprojemd_afyonkarahisar@hotmail.com

 Web                :  afyonkarahisarilsosyaletutprojemd.gov.tr

 

 

                                                                                           


Afyonkarahisar Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü-Tel:0272 214 07 54- 56 AFYONKARAHİSAR
Bu site içerisinde yer alan metin ve görseller Afyonkarahisar Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır.Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup her hakkı saklıdır.